NAŠE SLUŽBY

Naše služby sme sa snažili prispôsobiť tak, aby sme tým dosiahli čo najširší spektrum diagnostických vyšetrení. Naše technické vybavenie neustále rozširujeme a modernizujeme, aby sme mohli všetky požiadavky klientov v čo najvyššej miere a kvalite uspokojiť. Účelom zabezpečenie tohto cieľa sa kolektív našich lekárov neustále vzdeláva, venuje množstvo časového priestoru a prostriedkov pre aplikáciu najnovších vedomostí, princípov a štandardov modernej medicíny v našej praxi.

MOŽNOSŤ VÝJAZDU ZA PACIENTOM

Ak nastane situácia, keď z akéhokoľvek dôvodu nie ste schopným s Vašim miláčikom dôjsť na kliniku, môžete využiť našu výjazdovú službu. Výjazd za pacientom je potrebné si telefonicky vopred dohodnúť. Keď klinické vyšetrenie na mieste samom nie je realizovateľné a k definitívnej diagnóze je potrebné uskutočniť ďalšie vyšetrenia, alebo potrebuje Vaše zvieratko intenzívnu veterinárnu starostlivosť, dopravíme Vás spolu s Vaším miláčikom priamo do sídla našej kliniky, kde Váš miláčik bude odborne a v potrebnom rozsahu vyšetrený!

POSKYTOVANIE SLUŽIEB PRE MALÉ ZVIERATÁ

Naši veterinárni lekári, asistenti svojou vysokou odbornosťou na podklade dlhodobých odborných skúseností vykonávajú každodennú prax . Naše vysokovýkonné prístroje sú garantom na určenie presnej diagnózy a ktoré zaručujú rýchle vyhodnotenie výsledkov. Odborne, oddane, a s pochopením podporujeme uzdravenie Vášho zvieratka.

 • Klinické vyšetrenie
 • Vakcinácie, Odčervovanie , Odblšenie
 • Čipovanie a vystavovanie Petpasov
 • Výživa a dietetika - Predaj kvalitných liečivých krmív (Hill’s)
 • Poradenstvo
 • RTG vyšetrenie (Digitálny RTG)
 • Ultrasonografické vyšetrenie
 • Haematológia (celkový krvný obraz)
 • Biochemické vyšetrenia
 • Mikroskopické vyšetrenia
 • Parazitologické vyšetrenia
 • Stomatológia a odstraňovanie zubného kameňa
 • Dermatológia
 • Oftalmológia
 • Interná medicína
 • Reprodukcia
 • Magnetoterapia
 • Anestézia
 • Electrothermocauterisatia
 • Chirurgia mäkkých tkanív
 • Základné neurologické vyšetrenie
 • Výjazd s možnosťou dovozu zvieraťa
 • Možnosť hospitalizácie zvierat

Cestovný pas zvieraťa

Naša klinika Vám vystaví a aj registrujeme cestovný pas spoločenského zvieraťa. Poradíme Vám, ako postupovať pri vycestovaní i docestovaní so zvieratka.

Anestézia

Pri vykonávaní zákrokoch (najmä: chirurgických, pri čistení a ošetrení zubov, RTG) je uspávanie zvierat nutné. Pred uspávaním naša klinika zabezpečí príslušné vyšetrenie na zvolenie správneho anestéziologického protokolu.

Doprava chorých zvierat

Pre prípad potreby po predchádzajúcom dojednaní s Vami, naša klinika zabezpečí prepravu Vášho zvieratka do našich priestorov.

Dermatológia

Koža je najväčším orgánom zvieraťa. Jej dôkladné a celkové vyšetrenie je v každom prípade dôležité aj nutné. Odberom vzoriek, špeciálnymi vyšetreniami, príslušnými testami doplňujeme fyzikálne vyšetrenie zvieraťa.

Elektro-thermo kauterizácia

Naša klinika používa prístroj na zastavenie krvácania pri vykonávaní chirurgických zákrokov, ktorý pomáha, aby sme čo v najmenšom rozsahu poškodzovali zdravé tkanivo pri týchto zákrokoch.

Predaj liečebných krmív

Vo zvolenom liečebnom procese napomáha aj správny výber liečebných krmív, ktoré naša klinika pri liečení zvierat používa a aj predáva (krmiva druhu Hill“s).

Preventívne vyšetrenie geriatrických pacientov

V závislosti od druhu Vášho zvieraťa sa dosahuje odlišne starobný vek. Naša klinika preto zostavuje ,,balík“ vyšetrení, potrebný k posúdeniu zdravotného stavu Vášho starnúceho sa miláčika (uskutočňujeme v rámci tohto balíka všeobecné interné, očné, zubné, ultrazvukové, digitálne RTG a laboratórne vyšetrenia).

Mikroskopické vyšetrenia

Vyšetrenie mikroskopom patrí medzi našich základných vyšetrení. Z odobratých vzoriek zvieraťa (trus, krv, sediment, bioptické tkanivo) robíme natívne, ale aj špeciálnymi sfarbiacimi prostriedkami ofarbené preparáty.

Parazitologické vyšetrenia

Výskyt vonkajších i vnútorných parazitov u zvierat je možné predpokladať v každom ročnom období. Vo vyšetrovaných vzoriek trusu hľadáme vajíčka parazitov a zo škrabu kože zvieraťa hľadáme parazitov, ktorí sa vyskytujú na koži, alebo na srsti zvieraťa. Preventívne vyšetrenie trusu zvieraťa doporučujeme v 3 - 6 mesačných intervaloch.

Oftalmológia – vyšetrenia oka

Našimi prístrojmi vieme diagnostikovať najdôležitejšie a najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia. V rámci liečebného procesu v oftalmológii uskutočňujeme chirurgické, plastické a konzervatívne metódy. V najnutnejších prípadoch zabezpečujeme i pomoc úzko špecializovaného špecialistu.

Reprodukcia

Vyšetrenie samčích a samičích pohlavných orgánov jedincov je veľmi dôležité. Vyšetrením hladiny hormónov, vyšetrením ejakulátu, sfarbením náteru odobratých vzoriek, ultrazvukom, ako aj s ďalšími doplnkovými vyšetreniami napomáhame úspešnému rozmnožovaniu každého zvieracieho jedinca. Vyšetrujeme a liečime anomálie zvierat: nepravidelná ruja, chyby v procese oplodnenia (infertilita)... Sledujeme vývin zárodku pravidelným ultrazvukovým vyšetrením, doporučujeme a optimalizujeme čas pripustenia, ako aj predpokladaný čas pôrodu. V prípade nutnosti používame patričné odborné chirurgické zákroky, ako napríklad cisársky rez, pričom zohľadňujeme zdravotný stav matky a mláďaťa.

Poradenstvo

Naši skúsení spolupracovníci Vám odborne poradia v otázkach chovu ako i kŕmenia zvierat.

Ambulantná starostlivosť

V rámci ambulantnej starostlivosti naša klinika diagnostikuje najčastejšie vyskytujúce sa ochorenia: oka, uší, zubov, pohybového ústrojenstva, tráviacich, obehových a iných často sa vyskytujúcich ochorení, pričom i pomocnými vyšetreniami sa snažíme na mieste vyriešiť zdravotný problém zvieraťa.

Interná medicína

Vyšetrujeme a liečime ochorenia vnútorných orgánov, jeho anomálií, pričom kladieme dôraz na skoré odhalenie týchto ochorení.

Laboratórium (Hematológia, Biochémia)

Už dlhé roky vykonávame a realizujeme s našimi automatickými prístrojmi analýzu celkového krvného obrazu, uskutočňujeme kompletné biochemické vyšetrenie i iónovú analýzu. S výsledkami týchto vyšetrení oboznamujeme majiteľov zvierat, ktorých informujeme o prípadných odchýlkach, vrátane výberu liečebných možností.

Stomatológia

Stav chrupu a zubov patrí k základným podmienkam dobrého zdravotného stavu zvieraťa. Zubný kameň, paradontóza a stav zubného ložiska sú dôležité zdravotné hľadiská na posúdenie celkového zdravotného stavu zvieraťa a liečenie ktorých ochorení je potrebné podporovať.

Hračky a výstroj (Pet Shop)

Na našej klinike – v oddelení shopu je možné zaobstarať rôzne vodítka, obojky, postroje, prepravky, hračky, šampóny, podstielky, ako aj iné dôležité potreby pre zvieratá vo vynikajúcej kvalite.

Označenie mikročipom

Okamžitá identifikácia zvierat je možná nasadením mikročipu. V Maďarskej republike je povinné čipovanie pre psy a odporúčané pre mačky a fretky. Po bezbolestnom vsadení normálneho i mini mikročipu zabezpečujeme ihneď registráciu zvieraťa do centrálneho registra. Dokumentáciu o registrovaní zvieraťa obdrží jeho majiteľ.

Digitálny RTG

RTG záznamy sú vyhotovené pomocou špeciálnej kazety, ktoré záznamy sú následne uložené do digitálneho vyvolávača, ktorý je schopný premietnuť obraz na monitor za niekoľko sekúnd. Takto získaný digitálny obraz pomocou počítačového programu je možné prispôsobovať aktuálnym potrebám – je možné obraz nastavovať, zväčšovať, vykonať merania (srdca, ramena, bedra) a preniesť ten na iné prenosné média - CD, DVD.

Chirurgia

Súčasne rozoznávame veľmi veľa odvetví samotnej chirurgie (najmä brušnú, chirurgiu pohlavných orgánov, očnú, stomatologickú, kostnú, kĺbovú atď.) Na našej klinike vykonávame chirurgiu mäkkých tkanív na vysokej úrovni. V špeciálnych prípadoch najmä na podklade našich rozsiahlych odborných známostí sme schopný promptne vyriešiť konkrétny a špeciálny chirurgický zákrok prostredníctvom kontaktu našej kliniky na úzko špecializované chirurgické kliniky.

Spoločenské a záujmové zvieratá

V rámci tejto činnosti vykonávame vyšetrenie a liečenie plazov, obojživelníkov, ako aj malých cicavcov, pričom máme možnosť zabezpečiť podporné vyšetrenia ultrazvukom, digitálnym RTG, ako aj laboratórne a iné potrebné vyšetrenia. Poskytujeme poradenstvá v oblasti výživy, chovateľstva, potrieb chirurgických zákrokov; zabezpečujeme konzultáciu s úzko špecializovaným odborníkom pre ten ktorý konkrétny prípad v závislosti od druhu zvieraťa.

Hospitalizácia

Naša klinika zabezpečuje aj hospitalizáciu pacientov pre prípad nutnosti a v závislosti od zdravotného stavu zvieraťa. Zabezpečujeme v rámci tejto starostlivosti sledovanie pooperačného stavu jedinca, zabezpečujeme jeho intenzívnu internú liečbu, poskytujeme vyšetrenia sledovaním jedinca pri stanovení vhodného výberu jeho terapie liečby.

Základné neurologické vyšetrenie

Oblasť neurológie je veľmi mladým odborom u spoločenských zvierat. Jednou najznámejšou neurologickou chorobou je epilepsia. Základné neurologické vyšetrenie nám poskytuje celkový obraz o funkcii nervovej sústavy zvieracieho jedinca - o nedostatku funkcie nervovej sústavy resp. o hyperexcitácii t.j. nadmerného fungovania sústavy.

STAROSTLIVOSŤ O HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Odborní veterinári našej kliniky ,Okavango Kisállat Szakrendelő” majú dlhodobú odbornú prax a skúsenosť v liečbe hospodárskych zvierat, ktoré služby sú poskytované priamo na farmách.

Prioritným odborom našej kliniky je poskytovanie veterinárnej starostlivosti o stádach dojníc.
Poskytovanie veterinárnej lekárskej starostlivosti prevádzame na vysokej úrovni prostredníctvom úzko špecializovaného tímu veterinárnych lekárov, z ktorých Dr. László Muravölgyi je špecialista pre reprodukciu hospodárskych zvierat a Dr. Zsuzsanna Muravölgyi je špecialistka prežúvavcov; naša veterinárna lekárka Dr. Éva Danó sa dlhé roky zúčastňuje na poskytovaní veterinárnej starostlivosti na jednotlivých farmách.

V rámci poskytovania veterinárnej starostlivosti u hospodárskych zvierat sa staráme dlhoročne o dva veľkochovy dojníc. Podľa ukazovateľov v rámci Maďarskej republiky oba veľkochovy vykazujú nadmernú produkciu a sú jedným z popredných chovov na území republiky.
 • Általános állapotfelmérés
 • Belgyógyászat
 • Gyors biokémiai vizsgálatok elemzéssel
 • Költségelemzés
 • Lábvégproblémák menedzselése
 • Mentesítési terv kidolgozása
 • Sebészeti beavatkozások
 • Szülészet és szaporodásbiológia
 • Támogatások bonyolítása
 • Telepi programok összeállítása
 • Tőgyegészségügy

VETERINÁRNA KLINIKA OKAVANGO KISÁLLAT SZAKRENDELŐ

 • Adresa: 
  2900, Komárom, Športová ulica 14, Maďarsko
 • Telefón: 
  +36 34 343 306 

 • Mobil:
  +36 30 574 0578
 • E-mail:
  komvet@t-online.hu

ORDINAČNÉ HODINY

 • Pondelok - Piatok: 
  9-12, 15-19

 • Sobota: 
  9-12
 • Nedeľa: 
  15-19